ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Zápisy z jednání

2023/2024

7. schůzka ŽP - 19. 3. 2024

V úterý 19. 3. 2024 se žákovský parlament sešel, aby mohl připravit překvapení pro pedagogy na Den učitelů. Sešli se všichni zástupci tříd a chopili se společného úkolu. Před samotným zpracováním vzkazů se zástupci museli domluvit s ostatními spolužáky ze svých tříd, aby dali společně dohromady vzkazy pro všechny vyučující. Tímto parlamenťáci získávají velkou pochvalu za skvělou organizaci. Bylo krásné vidět, jak se žáci spojili a projevili svou vděčnost vůči všem pedagogům. Během tří vyučovacích hodin vznikly plakáty z každé třídy, které obsahovaly osobní vzkazy od žáků s díky za trpělivost, podporu a znalosti, které od svých učitelů získali. 

Tyto plakáty byly vystaveny v chodbě u sborovny, kde zpříjemnily nástup do práce všem našim pedagogům.  

  
  

Bc. Monika Miňovská , koordinátorka ŽP


6. schůzka ŽP - 28. 2. 2024

V pořadí šestá schůze žákovského parlamentu se konala 28. února 2024. Na samém počátku schůze promluvila k našim parlamenťákům zástupkyně ředitele Ing. Hana Brňáková, a to v souvislosti se Dnem učitelů, který vychází na 28. března. Zástupci parlamentu si na středu 27. března 2024 připraví spolu se svými spolužáky akci: OBRÁCENÁ VÝUKA. Při této příležitosti si žáci vyzkouší pozici pedagoga a připraví si na tento den výuku dle třídních rozvrhů. V rámci tohoto dne si parlament připravuje ještě jedno malé potěšení pro naše vyučující. 

Parlament byl také seznámen s pokročením v rámci projektu „NÁŠ BUFET“ na budově Nová. Tímto projektem se zabývá skupina žáků z řad žákovského parlamentu, kdy tato skupina měla společnou schůzku 22. 2. 2024 s panem starostou Petrem Jansou, ředitelem školní jídelny panem Staňkem a zástupci vedení školy. Vše pokračuje a my se těšíme, až si žáci budou moci užít první velkou přestávku ve školním bufetu. 

Dále proběhlo hlasování ohledně vhodného data návštěvy pražské základní školy a jejich žákovského parlamentu v rámci sdílení praxe a zkušeností. Tato exkurze je plánována na měsíc duben 2024.  

Bc. Monika Miňovská , koordinátorka ŽP


5. schůzka ŽP - 25. 1. 2024
 

Žákovský parlament se na své schůzce zabýval informacemi ze tříd, projednal změnu zástupců parlamentu a projednal informace z jednání s panem starostou ze dne 6. 12. 2023 (zpráva na webu - Zástupci žákovského parlamentu - setkání na radnici ze 6. 12. 2023). Schůzky se zúčastnil také ředitel školní jídelny p. Staněk.
 

4. schůzka ŽP - prosinec 2023

Na přelomu listopadu a prosince probíhaly konzultační schůzky s jednotlivými skupinami ŽP k přípravě vánoční akce pro žáky - Vánoční tradice. 


3. schůzka ŽP - 22. 11. 2023

Ve středu 22. 11. 2023 se parlament sešel na své třetí schůzi, která se týkala zejména příprav na Vánoční akci. Vedením celé schůze se skvěle ujaly žákyně Viktorie Malinovská spolu s Emou Štrossovou. Parlamenťáci nejprve předložili informace ze tříd paní zástupkyni Mgr. M. Šmídové. Zbytek schůze se nesl v duchu plánování a příprav. Na závěr schůze byli žáci informování o plánované schůzce s panem starostou Petrem Jansou, která se uskuteční 6. prosince 2023. Schůzky se účastní vybraní zástupci parlamentu.  
                                                                                      

Koordinátorka ŽP – Bc. Monika Miňovská 

 

2. schůzka ŽP - 20. 10. 2023

V pátek 20. 10. 2023 proběhla druhá schůze, která se nesla v duchu plánování Půldne pro parlament. Ten se uskuteční 1. 11. 2023 4. – 6. vyučovací hodinu. Tento čas žáci využijí k vzájemnému poznávání, spolupráci a plánování první letošní akce pro své spolužáky. Parlamenťáci si utvořili skupinky a čile komunikovali napříč věkovým spektrem. V závěru schůze si všichni vyslechli informace ze tříd, které se z větší části týkaly školního stravování.  

Příští schůze žákovského parlamentu se uskuteční 1. 11. 2023 jako půldenní akce, kdy budeme mít více času a prostoru se seznámit a začít společně pracovat.  

  
  

Koordinátorka ŽP – Bc. Monika Miňovská 

1. schůzka ŽP - 5. 10. 2023

Ve čtvrtek 5. října 2023 se žákovský parlament sešel na své úvodní schůzi. Osazenstvo žákovského parlamentu se pro tento rok z půlky obměnilo, a tak bylo hlavním cílem schůze nové parlamenťáky představit. V samotném úvodu k žákům promluvil ředitel Mgr. J. Zelený, který žáky uvítal a popřál jim mnoho zdaru v jejich snažení. Zmínil především navázaní spolupráce s vedením školy a možnosti, které tato spolupráce žákům přináší. Schůze se také zúčastnily obě zástupkyně Mgr. M. Šmídová a Ing. H. Brňáková.  

Po krátké seznamovací aktivitě přešli parlamenťáci k již získaným poznatkům ze svých tříd, které prezentovali vedení školy. Jednalo se zejména o technické nedostatky v prostorách školy např. nedostatek laviček na chodbách, špatně seřízené dveře na toaletách…  

Příští schůzka bude plánovací, aby ŽP naplánoval půldenní akci pro ŽP.

Koordinátorka ŽP – Bc. Monika Miňovská 2022/2023

12. schůzka ŽP - 2. 6. 2023

V pátek 2. června 2023 proběhla další schůze žákovského parlamentu. Schůze byla kreativní, jelikož parlamenťáci tvořili plakátky pozvánky pro děti přípravné třídy, prvňáčky, druháky a třeťáky na sportovní olympiádu, která proběhne 22. června 2023, kdy žáci budou soutěžit v šesti disciplínách. 

  
  

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP 
 

11. schůzka ŽP - 19. 5. 2023

V pátek 19. května 2023 se parlament sešel během páté vyučovací hodiny. Schůze byla tentokrát zaměřena spíše organizačně. Žáci si upřesnili požadavky, které souvisí s organizací sportovní olympiády pro 1. až 3. ročník, která se bude konat 22. 6. 2023. Na schůzi byl přítomen pan ředitel Mgr. J. Zelený a paní zástupkyně Mgr. M. Šmídová, kteří se s parlamenťáky zaměřili na evaluaci projektového dne Happy Day – chodba v rámci PBIS. Z diskuze vzešel návrh na vytvoření prezentace, která bude propagovat projekt PBIS očima našich žáků. Budeme se těšit na finálovou podobu této prezentace. 

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP

10. schůzka ŽP - 3. 5. 2023

Ve středu 3. května 2023 se za slunečného počasí uskutečnila 10. schůze našeho parlamentu. Žáci se sešli 4. a 5. vyučovací hodinu na venkovním hřišti. Abychom se lépe vžili do následně probíraného tématu, zahráli jsme si pohybové hry na družstva, které byly zaměřené na postřeh, spolupráci a komunikaci ve velkém týmu. Jedním z hlavních témat byla sportovní olympiáda pro první stupeň, kterou parlament bude organizovat v průběhu června. V menších skupinách se diskutovalo nad disciplínami a potřebném vybavení. Parlamenťáci si všechny své návrhy vzájemně představili a zvolili finálovou podobu sportovního klání.

  
 
Druhá hodina patřila PBIS (pozitivní podpoře chování), kdy vedení naší školy pan ředitel Mgr. J. Zelený a paní zástupkyně Mgr. M. Šmídová představili parlamentu akci „Happy Day – chodba“. Kdy se celá naše škola bude naplno ztotožňovat s hodnotami ZODPOVĚDNOST, RESPEKT A BEZPEČÍ v rámci pohybu na chodbách školy. Žákům byly předány instrukce jakožto zástupcům jednotlivých tříd. 

   

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP 
 

9. schůzka ŽP - 12. 4. 2023

Dne 12. dubna 2023 proběhla 9. schůze žákovského parlamentu. Žáci se sešli v dobré povelikonoční náladě. Schůze se účastnilo také vedení naší školy paní Mgr. Šmídová, pan ředitel Mgr. Zelený a paní výchovná poradkyně Mgr. Doležalová.  
Na úvod si parlamenťáci sdělili zážitky z uplynulých velikonočních prázdnin a vrhli se do plánování aktivit. Pro další stmelování kolektivu mají naplánovaný pěší výlet v okolí Benešova nad Ploučnicí, který bude spojený s opékáním buřtů v průběhu května. Jelikož parlament pamatuje i na naše nejmenší žáčky, rozhodl se naplánovat sportovní den pro žáky 1. – 3. tříd na počátku června.
Během druhé části schůze si žáci navzájem zhodnotili své strukturované rozhovory s našimi pedagogy. Analyzovali svoji odvedenou práci a přínos této aktivity. V závěru setkání jsme popřáli úspěšné splnění přijímací zkoušky na vytoužené střední školy nejstarším parlamenťákům. 
 

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP

 

8. schůzka ŽP - 8. 3. 2023

Ve středu 8. 3. 2023 proběhla již osmá schůze našeho parlamentu. Téma této schůze bylo více než jasné. Aktivita se pojila k zaváděné metodě PBIS – Podpora pozitivního chování. Po celou dobu žáci ve skupinách pracovali na analýze svých pocitů, které jsou spojeny s prostory školy na budově „Nová“. Žáci nad každým prostorem školy diskutovali a snažili se najít vzájemnou shodu. Podkladem byl plán školy, do kterého zakreslili své pocity pomocí barev.

   

                       

Žáky potěšila zpráva od pana ředitele Mgr. J. Zeleného, kdy žákům oznámil zavedení nového zvonění, které vzešlo z ankety. Žákům velmi děkuji za jejich zodpovědné plnění funkce v ŽP. 

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP


7. schůzka ŽP - 16. 2. 2023

Ve čtvrtek 16. února 2023 se parlament sešel na své sedmé plánované schůzi. Žáci přišli v dobré náladě. S sebou si přinesli předměty, které jim jsou blízké, mají pro ně citovou hodnotu a váží se k jejich osobě - předměty s vlastním příběhem. Tyto předměty byly součástí aktivity „směnný obchod“. Jednalo se o vzájemné předávání těchto předmětů, kdy spolu s předměty se předával i samotný příběh, který se k předmětu váže. Žáci si při této aktivitě upevňovali vzájemné vztahy, posílili svoje komunikační dovednosti a potrénovali paměť. Dále bylo na programu zadání strukturovaných rozhovorů s pedagogy naší školy, které podpoří schopnosti žáků, a to v různých oblastech jednání s lidmi v rámci zadané práce. Žákovský parlament také úspěšně vyhodnotil anketu na „nové zvonění“, určil si tým, který výsledné skladby připraví na předání panu řediteli. Informace ze tříd parlament reflektoval s paní zástupkyní Mgr. Miroslavou Šmídovou. 

Další schůze je tedy za námi, aktivity jsou rozdány a budeme se těšit na další setkání. 

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP


6. schůzka ŽP - 11. 1. 2023

Parlament se sešel pátou vyučovací hodinu. Jelikož program byl nabitý, schůze se protáhla do času přestávky. Nejprve nás pozdravila paní zástupkyně ředitele Mgr. M. Šmídová, která s námi byla po celou dobu schůze a reflektovala informace a dotazy od našich žáků. Následovala aktivita, která prověřila parlamenťáky v oblasti předávání informací. Dovednost sdělovat informace co nejpřesněji, pozorně naslouchat druhým a správně se doptávat je nezbytná pro chod žákovského parlamentu. 
Jako vždy se žáci věnovali tématům ze svých tříd jako např. vhodné chování žáku ve společných prostorách školy v době přestávky. Tímto jsme se přímo dostali k aktuálnímu a celoškolskému tématu „HODNOTY ŠKOLY“, a které to jsou?  

  • zodpovědnost 

  • respekt  

  • bezpečí  

Cílem žákovského parlamentu bude tyto hodnoty hlouběji rozebrat, zamýšlet se nad smyslem a potřebou tyto hodnoty naplňovat.  

Těšíme se na půlden pro žákovský parlament, který se uskuteční v pátek 20. ledna 2023.


Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP


5. schůzka ŽP - 1. 12. 2022

Žáci se sešli čtvrtou vyučovací hodinu v aule školy. Všichni přišli v dobré náladě a prezentovali informace ze svých tříd. Přítomno bylo vedení školy Mgr. Jakub Zelený a Mgr. Miroslava Šmídová. Následovala diskuze, která reflektovala předané informace jednotlivých žáků. Parlament se také zaměřil na nadcházející Den pro ŽP, který se bude konat v pondělí 12. 12. 2022. Posledním tématem byla příprava celoškolní ankety na změnu zvonění na budově NOVA.  

Schůzi vedla Julie Benešová z 8. A, která se své role zhostila na výbornou. 

Zapsal: Jakub Štork, V. B


4. schůzka ŽP - 15. 11. 2022

Žákovský parlament se nezvykle sešel v době páté vyučovací hodiny. Pro zpříjemnění práce našich parlamenťáků vedení školy umožnilo konání schůzek v době vyučování, kdy jsou žáci z výuky omluveni. Čas schůzek bude vždy v jinou vyučovací hodinu jednou za 14 dní tak, aby nebylo narušeno vzdělávání v jednom daném předmětu.  

Na schůzi byl přítomen ředitel školy Mgr. Jakub Zelený, kterému zástupci sdělili jednotlivé informace ze svých tříd. Vzhledem k tomu, že na chůzi zazněl požadavek na změnu zvonění (nový výběr skladeb), uspořádá parlament celoškolní anketu pro výběr nových zvonění. Dále pan ředitel informoval ŽP o umístění nového automatu na nápoje. 

V druhé polovině schůze se zástupci rozdělili do dvou skupin, ve kterých dávali dohromady společný program na Den pro parlament, který se uskuteční v pondělí 12. prosince 2022. 

Zapsal: Samuel Feistner, VIII. C

3. schůzka ŽP - 2. 11. 2022

Ve středu 2. 11. 2022 se na své 3. schůzce sešli členové ŽP. V úvodu se věnovali aktivitě na vzájemné poznávání - "Nálepkování". Poté přednesli zástupci tříd požadavky a informace z jednotlivých tříd (např. oprava lavic, vybavení společných prostor). Dále se zabývali přípravou školního jarmarku, dostali informaci o zrušené návštěvě Parlamentu ČR a náhradním termínu této návštěvy. Zároveň vybírali náměty pro akci Den pro parlament, která by se měla uskutečnit v posledním listopadovém týdnu.

   

Zapsal: Jakub Štork, V. B


2. schůzka ŽP - 18. 10. 2022

V úterý 18. 10. 2022 se zástupci tříd sešli na druhé schůzi ŽP, kdy hlavním cílem setkání byla volba – PŘEDSEDY, DVOU MÍSTOPŘEDSEDŮ a ZAPISOVATELE. 

V první řadě se v ŽP uvítali zástupci, kteří na minulém setkání nebyli. Své smlouvy podepsali s paní zástupkyní Mgr. Šmídovou a převzali slavnostní dekret o svém zvolení do ŽP. 

Před volbou jednotlivých funkcí si zástupci stanovili předpoklady, které by měl budoucí předseda splňovat.  

Formou voleb si parlament za svého předsedu zvolil Ladislava Pongrácze IX. B, dále si jako své místopředsedkyně zvolil Julii Benešovou VIII. A a Terezu Kšandovou V. A. 

Funkce zapisovatele se chopil Samuel Feistner VIII. C a jeho zástupcem bude Jakub Štork V. B.  Gratulujeme! 

  

Za aktuální témata si ŽP zvolil - přípravu vánočního jarmarku, přípravu akce pro mladší žáky školy a celoškolního projektu

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP


1. schůzka ŽP - 12. 10. 2022

Dnes 12. 10. 2022 se uskutečnila první schůzka ŽP.

Na schůzku se dostavila většina ze zvolených zástupců tříd v dobré náladě.

Byli zde přítomni ředitel školy Mgr. J. Zelený a zástupkyně ředitele Mgr. M. Šmídová.

V úvodu k ŽP promluvil pan ředitel Mgr. J. Zelený. Zástupcům pogratuloval k jejich zvolení, sdělil hlavní funkce ŽP, nastínil povinnosti zástupců tříd a zdůraznil podporu vedení školy ve všech záležitostech ŽP. Předal slovo Mgr. Haně Brňákové, která se s ŽP přivítala v novém školním roce a následně předala slovo koordinátorce ŽP Monice Miňovské. Proběhlo vzájemné představení nové koordinátorky a jednotlivých zástupců tříd. Každý přítomný člen parlamentu jednotlivě podepsal vzájemnou smlouvu mezi ním a vedením školy a obdržel slavnostní dekret k uvedení do funkce člena ŽP. Zejména nejmladší členové parlamentu již projevili své první názory, které byly patřičně vyslechnuty. Dále proběhla první seznamovací hra - "oťukávačka". Které se zúčastnilo i vedení naší školy. Na závěr se parlamentu sdělily plánované body dalšího setkání (volby předsedy a místopředsedů, zapisovatele, propagátora a dalších funkcí). Zástupci si také odhlasovali další setkání, které se uskuteční již příští úterý 18. 10. ve 14 hodin. Sladkou tečkou byl výborný perník, který upekla úžasná paní Prokopcová.

  

Atmosféra setkání byla velmi přátelská a otevřená. ŽP čeká jistě spousta práce, která bude odvedena zodpovědným přístupem všech zvolených zástupců.

Koordinátorka ŽP – Monika Miňovská

 

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR