ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Školní poradenské pracoviště

 

1) Metodik prevence v naší škole:

Mgr. Hana Svobodová
E-mail: svobodova@zsbnpl.cz

Zaměřuje se na práci s kolektivem a sociálními vztahy. Spolupracuje při přípravě a realizaci skupinové práce s dětmi v rámci třídnických hodin, adaptačních výjezdů, připravuje podklady pro diagnostiku třídního klimatu v jednotlivých třídách, spolupodílí se na tvorbě a realizaci případných, intervenčních programů pro třídní kolektivy. Zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita,…). Podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů v oblasti zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků. Zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit ve škole. Ve spolupráci s vedením školy sestavuje a každý rok aktualizuje Minimální preventivní program školy.
 

2) Výchovný poradce v naší škole:

Mgr. Martina Turková (I. st. ZŠ + MŠ)
E-mail: turkova@zsbnpl.cz

Mgr. Šárka Doležalová (II. st. ZŠ)
E-mail: dolezalovas@zsbnpl.cz

Podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření. Společně s kariérovým poradcem poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům a žákům při výběru vhodného studijního programu. Zachycuje a s vedením školy konzultuje výchovné problémy žáků. Je v úzkém kontaktu se školskými poradenskými pracovišti. Vytváří podmínky pro navázání kontaktu s rodinami v oblasti vzdělávání a spolupráce s rodinou. Poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy. Eviduje přehled všech žáků s podpůrnými opatřeními ve škole, a to v úzké spolupráci se školním speciálním pedagogem.
 

3) Kariérový poradce v naší škole:

Ing. Hana Brňáková
E-mail: brnakova@zsbnpl.cz

Je garantem profesní orientace žáků devátých tříd. Spolupodílí se na přípravě, průběhu a vyhodnocení komplexní diagnostiky studijních předpokladů žáků 9. tříd.
Zajišťuje:
 • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli
 • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům
 • organizaci setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky a jejich rodiči
 • individuální poradenství pro žáky a rodiče
 • komunikaci s informačním střediskem úřadu práce a středními školami, evidenci jejich nabídky
 • pomoc při vyplňování přihlášek, zpracování výsledků přijímacího řízení na střední školy a jejich vyhodnocování
 • pomoc rodičům i žákům při odvolacím řízení.

Volba vzdělávací cesty: Volba_vzdělávací_cesty_ZŠ_Bene.pdf - prezentace ze třídních schůzek ze dne 12. 11. 2019
Informační portál k volbě povolání: https://www.infoabsolvent.cz/


4) Školní speciální pedagog na naší škole:

Mgr. Martina Krtilová, Mgr. Renáta Soukupová
E-mail: 

Základní činnosti ŠSP jsou v oblasti socializační, inkluzivní. Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními dětmi a dětmi s postižením. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání. Speciální pedagog se snaží o maximální rozvoj všech poškozených funkcí, o dosažení co nejvyššího stupně socializace u každého dítěte. ŠSP může též nabídnout péči o sociálně vyloučené žáky, nad rámec své pracovní náplně zajistit práci v jejich domácím prostředí, volnočasové aktivity, poradenství v oblasti sociální nebo ekonomické či v oblasti finanční gramotnosti.
Další činnosti ŠSP:
 • Provádění, eventuálně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
 • Provádění, eventuálně zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních či stimulačních se skupinou dětí.
 • Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.


Školská poradenská pracoviště


Pedagogicko–psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Děčín
Čs. armády 1164/8, 405 02 Děčín I
E-mail: decin@pppuk.cz
Tel: 412 532 071; 775 441 269
http://www.pppuk.cz/poradny/decin

Úřední hodiny PPP Děčín
Pondělí 07,30 - 12,00 oběd 13,00 - 16,00
Úterý 07,30 - 12,00 oběd 13,00 - 14,00
Středa 07,30 - 12,00 oběd 13,00 - 16,00
Čtvrtek 07,30 - 12,00 oběd 13,00 - 14,00
Pátek Pouze pro zvané    

Speciálně pedagogické centrum při Speciální ZŠ, Speciální MŠ a Praktické škole Děčín
17. listopadu 673/8, 405 02 Děčín
E-mail: spc@specdcbynov.cz
Tel: 607936913
https://www.specdcbynov.cz/index.php?type=Class&id=20&ids=11
Hodiny pro veřejnost: pondělí - čtvrtek 8.00 - 14.30 pátek 8.00 - 14.00

DEMOSTHENES: dětské centrum komplexní péče
Speciálně pedagogické centrum
Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem
TEL.: 411 198 981, e-mail: info@demosthenes.cz
web: www.demosthens.cz

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ONLINE - https://www.mojra.cz/     

LINKA BEZPEČÍ - 


 DŮLEŽITÉ KONTAKTY - 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR