ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace
 

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena městem Benešov nad Ploučnicí dne 01. 11. 2009 na základě usnesení zastupitelstva města č. j. 153/2009 ze dne 26. 10. 2009 jako příspěvková organizace, pro zajištění předškolního vzdělávání dětí, základního vzdělávání žáků a zájmového vzdělávání účastníků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina
Školní klub
 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje
Podatelna, úřední hodiny, elektronická adresa podatelny, datová schránka: rj4mbeg.
E-mail ZŠ: infozsbnpl@zsbnpl.cz
E-mail družina: infozsbnpl@zsbnpl.cz
E-mail MŠ: infozsbnpl@zsbnpl.cz
 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Je totožná s adresou sídla organizace.
 

4.3 Úřední hodiny

Podatelna: pondělí – pátek: 7:00 – 15:00 hod.
 

4.4 Telefonní čísla

Sekretariát ZŠ: +420 412 586 366
Mobil: +420 606 646 292
 

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.zsbnpl.cz
 

4.6 Adresa podatelny

Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.
 

4.7 Elektronická adresa

podatelna: infozsbnpl@zsbnpl.cz
 

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: rj4mbeg
 

5. Případné platby lze poukázat

Účet ZŠ a MŠ: 0925439349/0800
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce: EP + jméno dítěte + třída
 

6. IČO

IČ 709 47 112
 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program - dodatek č.1
Školní vzdělávací program - dodatek č.2
Školní vzdělávací program - dodatek č.3 Učební plány
Školní vzdělávací program - dodatek č.4
Školní řád s platností od 20. 9. 2021
Příloha ŠVP upravující vzdělávání žáků s LMP
Příloha ŠVP LMP - dodatek č.1
Školní vzdělávací program přípravné třídy
Vnitřní řád ŠD a ŠK
Směrnice ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině
Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Další dokumenty naleznete na stránce Dokumenty základní školy

8.2 Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Návrh rozpočtu na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Návrh rozpočtu na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
 

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:
- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na infozsbnpl@zsbnpl.cz
 

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz
- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na infozsbnpl@zsbnpl.cz
 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu školy (uvést hypertextový odkaz). Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
 

11.2 Vydané právní předpisy

Organizační řád školy, 2020.
Školní řád základní školy, 2021.
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu, 2021.
Provozní řád, 2021.
 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování:
                   stránka A4: 2 Kč
                   stránka A4 oboustranná: 3 Kč
                   stránka A3: 4 Kč
                   stránka A3 oboustranná: 5 Kč
 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 

13. Licenční smlouvy -

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.
 

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (uvést hypertextový odkaz).
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR