ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Stanovy žákovského parlamentu

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
při Základní škole a Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí

CÍLE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU: ( dále pouze ŽP)
• informování žáků o dění ve škole a o oficiálních plánech školy
• vytváření pozitivního prostředí pro všechny na škole
• vytvoření zpětné vazby pro pedagogy a vedení školy
• výměna informací mezi pedagogy, žáky, vedením školy a zaměstnanci školy
• podpořit dodržování školního řádu a pravidel slušného chování
• řešit připomínky, návrhy a dotazy na zlepšení chodu školy
• organizovat různé školní akce ( sportovní dny, olympiády, projektové dny, hodiny a přednášky, . . .)
• podávat vedení školy návrhy na zlepšení prostředí na škole
• dát žákům možnost podílet se na „vedení“ školy

VOLBY DO ŽP: – !vždy neveřejné – hlasovací lístky!
• do parlamentu mohou být zvoleni žáci od 4. třídy do 9. třídy
• ze tříd mohou být zvoleni pouze dva dobrovolní zástupci
• pokud někdo odstoupí, volí se nový zástupce z jeho třídy
• zástupci se volí v září školního roku na funkční období 2 let
• členové ŽP si na první nebo druhé schůzce volí předsedu a 2 místopředsedy s funkčním obdobím 1 rok
• předseda na začátku roku ustanoví dobrovolného zapisovatele na funkční období 1 rok

SLOŽENÍ ŽP:
• Předseda
a) zahajuje a řídí schůzky ŽP
b) vede ŽP jako samostatný orgán spadají pod správu školy
c) komunikuje s vedením školy a informuje parlamentáře
• Místopředseda
a) zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti
b) pomáhá předsedovi s vedením schůzek
c) pomáhá s organizačními věcmi spojenými se schůzkami
• Zapisovatel
a) zapisuje průběh jednotlivých schůzek ŽP, návrhy a ustanovení, které byly na schůzce vyřčeny
b) zodpovídá za nástěnku ŽP (data příštích schůzek, zápisy ze schůzek, které už proběhly, informace o akcích vycházejících z činnosti ŽP, . . .)
• Členové ŽP
a) účastní se pravidelně schůzek, nebo jsou na ně řádně omluveni u předsedy, či koordinátorů ŽP
b) vyjadřuje své názory k projednávanému tématu
c) předkládá návrhy a stížnosti své třídy
d) aktivně se podílí na dění ve škole a na školních projektech
e) tlumočí všechna rozhodnutí ŽP pravdivě své třídě
• Koordinátoři
a) pedagogové jmenovaní ředitelem školy
b) nepodílí se na činnosti ŽP, pouze dohlíží na průběh schůzek, kterých se musí vždy účastnit a pomáhají s organizačními věcmi při akcích vycházejících z činnosti parlamentu

Všechny funkce v ŽP (mimo koordinátory) jsou dobrovolné a každý žák má právo odstoupit ze své funkce, ale musí za sebe vždy najít adekvátního náhradníka, který bude zvolen svou třídou. Zároveň ale může být jakýkoli člen ŽP vyloučen, a to z důvodu neplnění povinností své funkce, opakovaného a hrubého porušení školního řádu či nevhodného chování jak ve škole, tak i při schůzkách.
!Všichni členové ŽP reprezentují svou třídu a školu, chovají se slušně a jdou příkladem ostatním žákům!

SCHŮZKY ŽP:
• svolávané předsedou (mimo první schůzky – svolávána koordinátory)
• konají se jednou za 14 dní
• schůzky se konají vždy v aule „Nové“ školy (nad jídelnou)
Pravidla schůzky ŽP:
1. na schůzce se řeší pouze problémy spojené se školou
2. ŽP neřeší kázeňské problémy, či problémy s učiteli
3. na schůzkách se chováme slušně a spořádaně
4. když někdo mluví, necháme ho domluvit
5. každý má právo vyjádřit svůj názor
6. schůzku ŽP zahajuje předseda (popř. místopředseda)
7. ŽP má právo zvát si na schůzky hosty

HLASOVÁNÍ V ŽP:
• hlasovací právo mají všichni členové ŽP kromě koordinátorů.
• hlasování o projednaných věcech probíhá veřejně (formou zvednutí ruky), ale na žádost kteréhokoli člena ŽP může probíhat i neveřejně (hlasovací lístky)
• parlament je způsobilý odhlasovat projednanou věc za přítomnosti nadpoloviční většiny
Rozhodnutí ŽP:
1. platí pouze pokud s ním souhlasí více, jak polovina hlasujících, je zapsáno v zápise z dané schůzky a obsahuje vlastnoruční podpis předsedy, místopředsedů, zapisovatele a koordinátorů
2. musí být vždy smysluplná a realizovatelná

Sepsal Jakub Martinec,
zapisovatel ŽP pro rok 2019

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR