ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

PROJEKTY ŠKOLY

5. května 2017
Klub vědců květen 2017
Žáci z klubu vědců na Bílé škole pokračují ve svém bádání. Dělali různé pokusy s vodou a se vzduchem. Např. vyráběli lodičky z modelíny a soutěžili, která unese nejvíce mincí. Také zkoušeli vzlínání vody a zda se dá vzduch přemístit z jedné nádoby do druhé. Učí se dělat protokoly z pokusů, které si zakládají do svého portfolia.
Zkoumali zásaditost a kyselost potravin, oživovali zmuchlanou pet lahev a vytvořili neviditelného hasiče.
Velmi zajímavým pokusem byla sopka pod vodou a na stole.
Na dvou setkáních žáci zkoumali tajemství elektrických obvodů pomocí stavebnice Boffin a obsluhovali robota, kterého sestavil žák z 5. ročníku.
Žáci také navštívili koutek se společenskými hrami na budově Nova, který si starší žáci sami vyrobili s panem učitelem Schwarzem. Je vyrobený z palet a ze dřeva. Žáci z klubu vědců si hry užili a těší se na další setkání.
  Klub vědců květen 2017 (42 obrázků) 


 
20. února 2017
Klub vědců únor 2017
Každou středu od 13.00 do 14.30 h probíhá na Bílé škole v rámci projektu Otevřená mysl Klub zábavné logiky a deskových her - "Klub vědců". Společně se zde schází 13 vybraných žáků od druhé po čtvrté třídy, kteří se budou společně zamýšlet nad tématy z oblasti času, vesmíru, počasí i podnebí. Budou experimentovat a provádět různé pokusy, zkoumat látky a jejich vlastnosti, porovnávat a měřit veličiny. První setkání bylo zaměřené na laboratorní pokus. Žáci pracovali s výluhem z řepy a zelí. Byli z nich detektivové, kteří zjišťovali jaké látky jsou ukryty ve zkumavkách. Učili se psát záznam pokusu. Tématem druhého setkání byly zejména deskové hry, které podporují logické myšlení jednotlivců. Všichni účastníci si také vytvářeli svá portofolia.
  Klub vědců únor 2017 (12 obrázků) 
 
6. února 2017
MAP II pro SO ORP Děčín
Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož realizace probíhá na našem území od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2022.
13. ledna 2017
Pozvánka na odborně zaměřené setkání s rodiči žáků 1. tříd ZŠ

Vážení rodiče,

na únor 2017 plánujeme odborně zaměřené setkání s rodiči žáků, kteří navštěvují první třídy benešovské Základní školy.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 16. 2. 2017 od 16 hodin v aule Základní školy Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699.

V rámci setkání Vám představíme nové metody ve výuce, především pak právě zaváděnou metodu splývavého čtení (SFUMATO). Prodiskutujeme pojem inkluzivní vzdělávání, jakým způsobem je inkluze realizována právě na naší škole, co to znamená pro Vaše dítě. Setkání se zúčastní PhDr. Veronika Ušáková, psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v Děčíně, na kterou se budete moci obracet s konkrétními dotazy.

Pokud Vás nabídka zaujala, těšíme se na setkání s Vámi.

30. listopadu 2016
Pedagogové ve školní lavici
Dva listopadové dny patřily vzdělávání pedagogů. V multimediální učebně na budově NOVA se pedagogové v rámci projektu „Otevřená mysl“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933) vzdělávali v metodice „Sfumato ® – Splývavé čtení ® aneb čtení pro všechny děti“. Jedná se o metodiku, která je jedním z efektivních nástrojů pro výuku elementární gramotnosti, je to jedna z cest k fungující čtecí technice a v neposlední řadě motivuje a podporuje v aktivní práci.
  Pedagogové ve školních lavicích (4 obrázky) 
 
30. listopadu 2016
Den otevřených dveří a workshop
Ve čtvrtek 20. října 2016 se škola otevřela návštěvníkům v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníky provázeli vybraní žáci 9. tříd, kteří jim představili naši školu a ukázali možnosti, které škola při vzdělávání žáků nabízí. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do vyučovacích hodin, ve kterých pracovali žáci pod vedením svých pedagogů - vidět tak mohli práci v technické dílně, vaření ve školní kuchyňce, základy šití v dílně šití umístěné ve školní knihovně nebo jazykové vzdělávání v multimediální učebně. Skupiny žáků pracovaly také v obou počítačových učebnách, hudební vystoupení trénovali žáci v učebně hudební výchovy a výrobky z keramické hlíny vytvářeli naši žáci v keramické dílně v učebně výtvarné výchovy. V aule školy se na své závěrečné vystoupení připravovali také účastníci výměnného pobytu. Pro návštěvníky byla otevřena také učebna fyziky s přírodovědnou laboratoří. Všem žákům i pedagogům patří velké poděkování za prezentaci aktivit naší školy.

Den otevřených dveří, pořádaný v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín (Výzva č. 02_15_005 pro MAP; CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297), pokračoval workshopem - panelovou diskuzí v aule školy na téma společné vzdělávání. Garantem odborné diskuse byla PhDr. Veronika Ušáková, psycholog PPP Děčín.
  Den otevřených dveří a workshop (12 obrázků) 
 
10. května 2016
Projekt vzdělávání
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí získala podporu EU na spolupráci se spřátelenou školou Pestalozzi Gymnasiem Heidenau. Společný projekt nese název Vzdělávání (č. EEL-0067-CZ). Spolupráce bude spočívat ve dvou výměnných pobytech českých a německých žáků a studentů, zaměřených na hudbu. Jedná se o pokračování projektu "Hudba spojuje národy". Dále se s podporou EU uskuteční několikadenní výtvarný kurz pro pedagogy obou škol, zaměřený na tvorbu mozaiky. Poslední akcí projektu bude společná výstava v galerii benešovské školy, která bude otevřena pro veřejnost.
17. září 2015
Výzva č. 57 - projekt Řemeslo
V rámci Výzvy č. 57 - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl škole 15. září 2015 spolu s dalšími 1 528 projekty podanými základními a středními školami schválen projekt "Řemeslo" - CZ.1.07/1.1.00/57.0177 s celkovými náklady ve výši 338 377 Kč.

Projekt "Řemeslo" je zaměřen zejména na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni a jazykových komunikačních dovedností žáků i učitelů. Schválením projektu získala škola finanční prostředky na vybavení školních dílen, rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ, ale také na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a také na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků formou blended learningu v anglickém a německém jazyce.
16. července 2015
Výzva 56 - projekt Vzdělávání
V rámci Výzvy 56 - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl škole schválen projekt "Vzdělávání" - CZ.1.07/1.1.00/56.1306 s celkovými náklady ve výši 687 678 Kč.

Projekt "Vzdělávání" je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, jejímž cílem je podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Získané prostředky budou využity na rozšíření nabídky školní knihovny o nové tituly a v rámci výuky budou realizovány čtenářské dílny. V rámci projektu se uskuteční také zahraniční jazykové kurzy pro učitele, jejichž cílem je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. Aktivity projektu jsou zaměřeny také na zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO. Pro žáky je na podzim 2015 připraven zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do SRN, který je připravován ve spolupráci s partnerskou školou Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau.
18. dubna 2015
Primární prevence - projekt 2015
Naše škola získala v rámci dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015" finanční prostředky na projekt "Primární prevence ve výuce". Aktivity tohoto projektu jsou určeny žákům šestých a sedmých tříd a jeho realizace bude probíhat v 1. pololetí školního roku 2015/16. Cílem je podpořit rozvoj skupiny - třídního kolektivu, posílit pozitivní vztahy mezi žáky a eliminovat agresi v rámci šestých a sedmých tříd. Dílčími cíli jsou společné prožití úspěchu, definování a přijetí zdravé spolupráce celé třídy, uvědomění si příčin a následků asociálního chování a jejich následná eliminace.
19. prosince 2014
Projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje
Naše škola je spolu s dalšími základními školami Děčínska partnerem projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 (OP VK). Cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů. Projekt je především zaměřen na propagaci, podporu a zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů, ale také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jedná se o komplexní podporu vzdělávání technického a přírodovědného směru. Partnerskými školami jsou v našem okrese Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI - příspěvková organizace, Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace a Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace.

Žáci naší školy z obou devátých tříd a II. speciální třídy se v rámci tohoto projektu ve středu 19. listopadu 2014 zúčastnili projektového dne "Zkus to sám", který pro ně uspořádala Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI. Žáci - chlapci i děvčata - měli možnost si prohlédnout prostory této školy a zejména si na vlastní kůži vyzkoušet řemesla, která se na této střední škole vyučují. Pod vedením mistrů odborné výchovy a samotných studentů se seznámili se strojírenskými profesemi a vyzkoušeli si aktivity, které jim jednotlivé profese přiblížily. Zároveň si na cvičné lodi v Děčíně - Rozbělesích vyzkoušeli také profesi lodníků, která se na této škole vyučuje. Cílem tohoto projektového dne je popularizace technických řemesel a zároveň příprava vycházejících žáků k volbě povolání, které si budou již brzy vybírat.
29. ledna 2014
Projekt Keramická dílna na základní škole
Základní škola ve spolupráci s městem Benešov nad Ploučnicí připravuje projekt "Keramická dílna na základní škole", kterým by chtěla rozšířit nabídku výtvarného vzdělávání žáků II. stupně o keramiku a grafiku. Cílem je pořízení keramické pece a grafického lisu do učebny výtvarné výchovy v budově NOVA. Projekt je řešen ve spolupráci s Místní akční skupinou Labské skály, jejímž prostřednictvím bude zažádáno o podporu z Programu rozvoje venkova, OSA IV. Leader, v rámci 10. výzvy MAS. Projekt vzniká ve spolupráci Základní školy Benešov Ploučnicí a města Benešov nad Ploučnicí.

Škola je zároveň partnerem projektu "Environmentální výchova dětí v Benešově nad Ploučnicí - vybudování výukového zahradního altánu", který připravuje Město Benešov nad Ploučnicí. Informace je ve složce SIPVZ, DVPP, PROJEKTY a na stránkách města.

V průběhu prázdnin byla realizována poptávková řízení a škola byla vybavena novou keramickou pecí a grafickým lisem - satinýrkou.
25. ledna 2014
Projekt Environmentální výchova dětí v Benešově nad Ploučnicí
Město Benešov nad Ploučnicí připravuje projekt "Environmentální výchova dětí v Benešově nad Ploučnicí - vybudování výukového zahradního altánu". Projekt je řešen ve spolupráci s Místní akční skupinou Labské skály, jejímž prostřednictvím bude zažádáno o podporu z Programu rozvoje venkova, OSA IV. Leader, v rámci 10. výzvy MAS. Projekt vzniká ve spolupráci Města Benešov nad Ploučnicí, Rodinného centra MEDVÍDEK a Základní školy Benešov Ploučnicí."
7. ledna 2014
Mezinárodní projekt pro rok 2014
Pro rok 2014 je dotační titul Cíl3 vypsán díky končícímu dotačnímu období pouze na první pololetí roku 2014. Pro spolupráci benešovské Základní školy a Pestalozzi Gymnasia Heidenau byla získána dotace na výměnný pobyt německých studentů v Benešově nad Ploučnicí. Pobyt bude čtyřdenní, setkají se na něm české děti, které se vzdělávají v německém jazyce se studenty spřátelené školy. Mezinárodní projekt Vzdělávání (EEL-0300-CZ-1) spolupráce ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí a Pestalozzi Gymnasia Heidenau 5. 5. – 8. 5. 2014, Benešov nad Ploučnicí.

Výměnný pobyt pro 15 českých a 15 německých dětí bude zaměřen na práci záchranných složek. S odkazem na pravidelně se opakující povodně, nebezpečí nepřehledných dopravních situací a další životohrožující jevy, spatřujeme nutnost přeshraniční spolupráce a výměny zkušeností v dané problematice. Spolupracující organizací zde budou dobrovolní hasiči z Benešova nad Ploučnicí. Projekt sleduje zásadní vzdělávací linii. Její podstatou je předávání pedagogických zkušeností. V případě dětí řešíme projektem vždy aktuální téma, které přinese současnost, proto pro rok 2014 zařazujeme práci záchranných složek. Důvodem jsou časté živelné katastrofy, které ovlivňují životy lidí bez ohledu na hranice. Výměnné pobyty žáků mají již dlouholetou tradici, kterou hodláme dále rozvíjet.
24. listopadu 2013
Projekt Škola jako úřad
Naše škola je zapojena do projektu „Škola jako úřad“, reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je zaměřený na vytvoření Manuálu pro vedoucí pracovníky zahrnující následující oblasti:
- Podezření na domácí násilí u žáků;
- Vyřízení stížností na pedagogy;
- Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
- Přestup žáka na jinou školu;
- Zápis žáků ke studiu;
- Podezření na požití omamných látek ze strany žáka;
- Škodní událost na půdě školy;
- Úraz žáka na půdě školy;
- Archivační postupy;
- Řešení hromadných výjezdů mimo školu (1 x denní x vícedenní; sportovní x kulturní). Na tomto projektu se podílíme aktivitou na vytváření tohoto manuálu, jeho ověřování a následném vzdělávání v práci s tímto manuálem.
Realizátorem projektu je společnost Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.
Škola jako úřad; reg. číslo CZ.1.07/1.3.49/02.0015
16. září 2013
Projekt Škola hrou ukončen
V rámci projektu EU peníze školám byl na naší škole realizován projekt Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759). Do projektu, který probíhal od 1. února 2011 do 31. července 2013, se zapojili všichni žáci školy i celý pedagogický sbor. Významnou měrou byla podpořena výuka prostřednictvím digitálních technologií zaměřená především na přírodovědnou gramotnost a spolupráci v rámci mezinárodních projektů. K rozvoji těchto aktivit byla škola vybavena novou digitální technikou. Nákup byl realizován prostřednictvím tří výběrových řízení, z nichž druhé bylo pro formální chyby v zadávací dokumentaci zrušeno a opětovně vypsáno.
Samotný projekt byl realizován ve třech fázích. V přípravné fázi byl realizován nákup digitálních technologií a proběhlo vzdělávání pedagogů v tvorbě digitálních učebních materiálů. Obě budovy školy byly pokryty signálem Wi-Fi. V hlavní, realizační, fázi byly zavedeny nové předměty pro nadané a talentované žáky prostřednictvím individualizace výuky pomocí digitálních technologií. Pedagogičtí pracovníci zpracovali celkem 27 sad digitálních učebních materiálů (v každé sadě 20 výukových materiálů - DUM, celkem 540) pro vzdělávací předměty na I. i II. stupni školy, které aplikovali do vzdělávacího procesu. Zároveň byla zbudována nová laboratoř pro rozšířenou výuku přírodovědných předmětů. Žáci školy byli zapojeni do mezinárodních projektů s využitím komunikace prostřednictvím digitálních technologií a zaměřením na využití zkušeností z rozvoje přírodovědné gramotnosti. V závěrečné fázi pak učitelé sdíleli vytvořené DUMy ve virtuálním prostředí školy. Ve školním vzdělávacím programu byly dále rozvíjeny vyučovací předměty s využitím digitálních technologií a předměty zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků. Škola byla dovybavena novou interaktivní technikou.
Po skončení projektu bude škola nadále realizovat výuku v intencích výstupů projektu, tj. bude pokračovat rozvoj přírodovědné gramotnosti prostřednictvím předmětu seminář a praktika z přírodovědných předmětů. Škola bude i nadále zapojena do mezinárodních projektů, zejména s kooperující školou Pestalozzi Gymnasiem Heidenau (SRN). Nastoupený trend výuky prostřednictví digitálních učebních materiálů bude i nadále pokračovat a vytvořené materiály budou využívány v rámci výuky předmětů, pro které byly vytvořeny.
Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla řídícím orgánem dne 16. 9. 2013 schválena. Všem pracovníkům školy patří poděkování za úspěšnou realizaci tohoto projektu v prostředí naší školy.
24. května 2013
Mezinárodní projekt Náš svět
Pro rok 2013 získala ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí dotaci z Fondu malých projektů, Cíl 3, Euroregion Elbe – Labe na spolupráci Základní školy Benešov nad Ploučnicí a Pestalozzi Gymnasia Heidenau. Projekt nese název Náš svět/Unsere Welt a jeho náplní jsou výměnné pobyty žáků a studentů z obou stran hranice, vzdělávací kurz pro dospělé a závěrečná výstava. Tématem výměnných pobytů, které jsou vždy čtyřdenní, je uspořádání Olympijských her. Hlavním tématem je kromě sportovního vyžití myšlenka internacionalismu a multikulturality. Vzdělávací kurz pro dospělé bude mít za cíl vytvoření vitrážových hodin, tématem je orloj.

Závěrečná výstava je tradičním aktem ukončení tvůrčího roku všech frekventantů vzdělávacích kurzů, které se uskutečnily ve výtvarných dílnách školy.
1. prosince 2012
Dotazníkové šetření a informační gramotnost
Žáci 5. a 9. tříd se zúčastnili „Testování s Gepardem“ - testování informační gramotnosti připraveného společností Scio. Protože práce s informací je nesmírně důležitým prvkem vzdělávání, bylo naším cílem pomocí profesionálních testů zjistit, jak na tom jsou naši žáci. Každý žák řešil on-line formou jedinečný test, který obsahoval průměrně 30 - 35 úloh (ti nejúspěšnější až 40) se zaměřením na vyhledávání informací, hodnocení informací, zpracování a interpretaci informací, komunikaci, sdílení a prezentaci informací a bezpečnost a etiketu práce s informacemi. Obsahově úlohy zkoumali dovednosti napříč všemi předměty vyučovanými na základní škole. Tematicky odpovídají zájmům cílové věkové kategorie. Testování se v těchto ročnících zúčastnilo 83 žáků. Po skončení testů ihned každý zjistil svou úroveň - tedy zda je infozačátečník, infoprůzkumník, infouživatel, infoznalec nebo infoprofík. Scio škole bude v pátek 7. 12. 2012 interpretovat výsledky tohoto testování a zároveň bude vysvětleno, jak dál rozvíjet informační gramotnost našich žáků, a to v různých předmětech. Další informace k projektu na stránkách http://gepard.scio.cz, kde je možné si vyzkoušet DEMO test.

V průběhu listopadu se zároveň všichni žáci od 5. do 9. tříd, včetně speciálních tříd, a jejich třídní učitelé zapojili do projektu "Každý se ve škole cítí dobře - klima školy" - zkráceně Pohoda, také od společnosti Scio. Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zmapováno, co všem 219 aktérům-žákům a 14 učitelům na škole nejvíce vyhovuje, co méně a co by chtěli ještě zlepšit. Po vyhodnocení získá škola informace a doporučení o tom, jaké silné a slabé stránky ve škole vnímají učitelé a jejich žáci. Hlavním cílem tohoto dotazníkového šetření je podpora školy v budování příznivého sociálního klimatu ve škole. Po získání výsledků s nimi budou seznámeni jak učitelé, tak žáci a jejich zákonní zástupci. Také tento projekt má své stránky http://pohoda.scio.cz.
27. listopadu 2012
Projekty pro školní rok 2012-2013
"EU peníze školám" od 1. února 2011 do 31. července 2013 projekt "Škola hrou" (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)

Projekty jejichž poskytovatelem dotace je Euroregion Elbe-Labe v rámci programu Cíl3, kterým jsou financovány mezinárodní aktivity v rámci vymezeného území. Partnerem projektu naší školy je Pestalozzi Gymnasium v Heidenau
Projekt "Otevřená náruč/Offene Arme" (EEL-0166-CZ-1) - od 1. 4. 2012 do 15. 12. 2012
Projekt "Náš svět/Unsere Welt (EEL-0228-CZ-1) - od 1. 5. 2013 do 30. 12. 2013
Škola je partnerem projektu „Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku“ (s registračním číslem CZ.1.07/1.1.34/01.0017) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II OP VK, který realizuje Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI - příspěvková organizace. Oficiální stránky tohoto projektu http://www.dorado.cz/rtvnd .
Škola je partnerem projektu "Metodik" (CZ.1.07/1.3.49/02.0009), jehož cílem je podpořit vzdělávání a činnost předmětových metodiků – seznámit cílovou skupinu s novými trendy z oblasti využití mobilních technologií (tablet, smartphone) ve výuce s důrazem na metodickou a didaktickou správnost. Seznámit je s aktuálními trendy v metodice vzdělávání. Realizátorem projektu je Základní škola a Mateřská škola Děčín IV. Oficiální stránky: www.metodik.eu.
29. září 2012
Projekt Škola hrou
V rámci projektu Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759) realizovaného v projektu EU - peníze školám byla v srpnu podána již 3. monitorovací zpráva. V rámci projektu je ve škole realizována šablona věnovaná Využití ICT - šablony III/1: Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií, III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a III/3: Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií a šablona Přírodní vědy č. V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.
Šablona III/1 byla realizována prostřednictvím projektu Babylon, do kterého byli zapojeni žáci 5., 6. a 9. tříd. Vyučujícími předmětů v projektu byli Mgr. L. Sönlová a Mgr. M. Vokatý. Cílem této šablony bylo propojení digitálních technologií s výukou cizích jazyků. Zkušenosti získané z této výuky budou využívány pro výuku i v dalším školním roce. V rámci šablony III/2 vytvářeli učitelé školy digitální učební materiály (DUM), které po jejich vytvoření vyzkoušeli v samotné výuce. V rámci této šablony bylo vytvořeno a odpilotováno 27 sad DUM (v každé sadě 20 vzdělávacích materiálů). Byly vytvořeny materiály pro všechny ročníky z různých předmětů. Nejvíc DUMů (11 sad) bylo vytvořeno pro český jazyk - materiály vytvořily Mgr. H. Svobodová (jednu ve spolupráci s Mgr. Z. Černou), Mgr. V. Becková, Mgr. B. Ušáková, Mgr A. Špačková (po 2 sadách), Mgr. V. Doležalová, Mgr. L. Ficencová, Mgr. H. Fridrichová (každá 1 sada). Pro výuku cizích jazyků - německý a anglický jazyk bylo vytvořeno šest sad, které vytvořili Mgr. M. Vokatý (5 sad) a Mgr. L. Sönlová (1 sada). Čtyři sady vznikly pro výuku matematiky - po jedné sadě vytvořily Mgr. J. Soorová, Mgr. J. Chvojková, Mgr H. Svobodová a Ing. H. Brňáková. Po jedné sadě byly vytvořeny sady Mgr V. Doležalovou pro vlastivědu, Mgr. M. Baštrnákovou pro prvouku, P. Skořepovou pro přírodopis (biologii člověka), Mgr. J. Šedivou pro zeměpis, L. Řadovou pro dějepis a Mgr. M. Zákravskou pro výtvarnou výchovu. Všem autorům patří poděkování za jejich vytvoření a ověření ve vyučovacích hodinách. Všechny materiály jsou uloženy na školním serveru, v případě zájmu kontaktujte vedení školy nebo jednotlivé autory. Před vlastním vytvářením jednotlivých sad a realizací dalších šablon se učitelé v rámci šablony III/3 vzdělávali pro oblast digitálních technologií. Své zkušenosti využívají při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů a budou využívat pro zkvalitnění a inovaci svých hodin.
Šablona V/1 byla realizována projektem Malý Einstein. Do projektu byli zapojeni talentovaní a nadaní žáci v oblasti přírodních věd. Výuka probíhala v předmětu přírodopis v 5. třídě a ve volitelných předmětech Seminář a praktika z přírodovědných předmětů pro žáky 7. - 9. ročníků. V hodinách s žáky pracovali Ing. M. Rybář a Mgr. J. Špička. Výuka probíhala v odborných učebnách a přírodovědné laboratoři a také v okolí školy (např. na školní zahradě vzniklo broukoviště). Celý projekt bude zakončen v průběhu nového školního roku 2012/13.
23. března 2012
Projekty ve školním roce 2011-2012
"EU peníze školám" od 1. února 2011 do 31. července 2013 projekt "Škola hrou" (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)

Projekty jejichž poskytovatelem dotace je Euroregion Elbe-Labe v rámci programu Cíl3, kterým jsou financovány mezinárodní aktivity v rámci vymezeného území. Partnerem projektu naší školy je Pestalozzi Gymnasium v Heidenau

V roce 2011 - projekt "Umění bez hranic" (EEL-0147-CZ-1). V roce 2012 - projekt "Otevřená náruč" (EEL-0166-CZ-1).
2. února 2012
EU - peníze školám Projekt Škola hrou
V průběhu 1. pololetí školního roku 2011/12 probíhala ve škole realizace projektu EU peníze školám - Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759). Žáci 5. - 9. tříd se do projektu zapojili v rámci výuky povinných i volitelných předmětů. V projektu Malý Einstein - pracují v 5. třídách tři skupiny žáků, jejich cílem je individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků. Stejným tématem, přírodovědnou garmotností, se zabývají také žáci 7. - 9. ročníků ve volitelném předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů, kde si pod vedením Ing. Rybáře a Mgr. Špičky v přírodovědné laboratoři ověřují teoretické znalosti praktickými činnostmi. Žáci 5., 6. a 9. tříd jsou v projektu zapojeni projektem Babylon, kde vybraní žáci prostřednictvím ICT rozvíjejí také své jazykové znalosti.

Učitelé školy vytvářejí pro zkvalitnění a inovaci výuky digitální učební materiály, které přímo ověřují ve vyučovacích hodinách jednotlivých předmětů. K dispozici jsou v současné době tyto sady: Německý jazyk pro 8. r. (slovesa, příslovce, spojky, příslovce, číslovky, přídavná jména...); Anglický jazyk pro 6. r. (slovesa, tvoření otázek, psaní číslic, předložky, abeceda, křížovky...); Německý jazyk pro 9. r. (názvosloví zemí, obyvatel, národů, zeměpisná příd. jm., trpný rod, předložkové vazby...) - Mgr. Milana Vokatého (kontakt: vokaty@zsbnpl.cz), Český jazyk - vyjmenovaná slova - Mgr. Aleny Špačkové (kontakt: spackova@zsbnpl.cz).
Mgr. M. Šmídová
30. září 2010
Projekty a granty 2009-2011
Pro školní roky 2009/2010 a 2010/2011 škola získala:
- dotaci na uspořádání vzdělávacího kurzu techniky vitráž tiffany od Ústeckého kraje v rámci projektu Zlaté české ručičky
- dotace z Česko-německého fondu budoucnosti byla uznána v rámci projektu Duhový svět; tento projekt je složen z několika vzdělávacích kurzů a výměnných pobytů žáků i učitelů z Benešova nad Ploučnicí a Heidenau
- dotace EU peníze školám - projekt Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)
14. března 2006
Projekty v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2007-2009
Ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009 čerpá škola finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti
Název projektu: Ateliér výchov uměním
V rámci tohoto projektu probíhá
- 4 denní kurz v keramické dílně,
- 4 denní výměnný pobyt žáků Benešov n. Pl. - Heidenau (průřezové téma :Multikulturní výchova)
- dvoudenní kurz prostorové tvorby a závěrečná vernisáž výstavy (k 28. říjnu - státnímu svátku ČR)
Vernisáž výstavy ukončí celý projekt, předpokládá se účast starostů měst Benešova n. Pl a Heidenau, představitelů UJEP Ústí n. L. a dalších hostů z partnerské školy v Heidenau.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR