ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Základní škola Benešov nad Ploučnicí

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

28. června 2024
Hezké prázdniny 2024
Vážení rodiče, milí žáci, milé děti, dovolte mi, abych Vám jménem celého učitelského sboru naší školy popřál krásné a odpočinkové prázdniny. Po náročném školním roce plném učení, objevování a spole... [více]
28. června 2024
4. B - Výlety do Kytlic a České Kamenice
Dva dny strávené výletováním mají v posledních dnech školního vyučování za sebou žáci.4. B. Ve čtvrtek 20. června 2024 vyrazili na školní výlet do Kytlice v Lužických horách, kde navštívili výsta... [více]
27. června 2024
1. A, 1. C - Týden před prázdninami
Poslední školní týden už není potřeba pracovat s učebnicemi nebo sešity. Co jsme se měli naučit, umíme! Proto jsme pro děti naplánovali aktivity, které si všichni užili. V pondělí jsme se ... [více]

NEPŘEHLÉDNĚTE

DŮLEŽITÉ INFORMACE !

Oznámení o přerušení provozu školní družiny (letní prázdniny)

V Benešově nad Ploučnicí dne 19. června 2024
 
 
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY
 

Vážení rodiče,
 
v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji
 
přerušení provozu školní družiny na období letních prázdnin, tj. od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024. Provoz ŠD bude opět zahájen v pondělí 2. 9. 2024.
 
 
Důvod: organizační a technické důvody.
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
 

Oznámení o výsledku voleb do školské rady

 

Do školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí příspěvková organizace, byli za zákonné zástupce žáků pro funkční období 2024-2027 zvoleni: paní Monika Dubská, pan Marek Habich a paní Lucie Halgašová. Za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni: Mgr. Miroslava Šmídová, Mgr. Alena Špačková a Mgr. Martin Zbela.

Všem zvoleným zástupcům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

Ustavující schůze nové školské rady proběhne v úterý 25. června 2024 od 15 h ve sborovně budovy Nova.

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy

Stanovení výše úplaty ve školní družině pro školní rok 2024/2025

V Benešově nad Ploučnicí 03. 06. 2024

Podrobnější informace k výši a platbě úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD ve školním roce 2024/2025 naleznete ZDE.
S účinností od 1. 9. 2024


Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2024/2025

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku 2023/2024 - zde.

Vyvěšeno dne 30. 4. 2024

Oznámení o konání voleb do školské rady na období 2024-2027

Upozornění pro zákonné zástupce: každý zákonný zástupce má jeden hlas pro volbu tří členů školské rady ze zákonných zástupců žáků naší školy. Volby budou ukončeny v pátek 7. června 2024 ve 14.00 h. Odkaz na hlasovací lístek byl zaslán prostřednictvím zprávy v e-ŽK.


Ředitel ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace,

Mgr. Jakub Zelený

vyhlašuje podle ustanovení § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a volebního řádu školy, volby do školské rady pro funkční období 2024-2027.

Další informace k volbám do školské rady – v přiloženém dokumentu zdeformulář pro návrh kandidáta - zde.


Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy

Informace pro zákonné zástupce - ve zprávě v e-ŽK Vám byl odeslán odkaz na volební lístek a pokyny k hlasování

Volná pracovní místa ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

v současně době hledáme:    
 • VYCHOVATEL/KA VE ŠD, NÁSTUP OD 1. 9. 2024, úvazek 1,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA

pro nový školní rok 2023/2024 hledáme:


V případě zájmu volejte na tel.: 606 646 292 nebo pište na e-mail: zeleny@zsbnpl.cz.


Aktualizováno dne: 10. 07. 2024

Plánovaná ředitelská volna pro školní rok 2023/2024

Předběžně:
PÁ 29. 9. 2023
ST 25. 10. 2023
ČT 16. 11. 2023
PO 11. 3. 2024 - přeruišení dodávky el. energie
ČT 9. 5. 2024
PÁ 10. 5. 2024

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

 
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.
 
 1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 3. Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
 4. písemně elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@zsbnpl.cz
 5. v listinné podobě na adresu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o.; Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
 6. nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
 7. telefonicky.
 
buď
 1. škole, nebo
 2. ministerstvu spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
 
 1. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 2. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 3. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 4. Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
 5. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
 6. Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce) - zde, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:
Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:
 
Jméno, příjmení pověřené osoby Mgr. Miroslava Šmídová
Adresa pro zasílání písemných oznámení ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o.
Opletalova 699,
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Telefon +420 721 028 338
e-mail whistleblowing@zsbnpl.cz
 

 Směrnice o ochraně oznamovatelů
 

Statut fakultní školy PF Univerzity Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem

Dne 24. 2. 2022 naše škola získala statut fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Osvědčení naleznete ZDE.

Nenech to být

Naše škola je registrována v projektu - Nenech to být (www.nntb.cz), v anonymní online schránce důvěry.

Komu říct o šikaně, abych nežaloval?
Neboj se promluvit. Šikanu a další problémy ve škole může každý anonymně oznámit skrz webovou či mobilní aplikaci Nenech to být (stažitelné v App Store nebo Google Play). Nezavírej oči před šikanou

Napsat můžeš sem: https://www.nntb.cz/s/1550612 (odkaz zatím není funkční v Internetu Explorer)

Mgr. J. Zelený, ředitel školy

SCHRÁNKA DŮVĚRY

SVĚŘ SE SE SVÝM PROBLÉMEM,
JE TO ZCELA ANONYMNÍ
Obrazek schranky

PROJEKTY ŠKOLY

  
    

NAŠI PARTNEŘI

    

EMAILOVÉ NOTIFIKACE


Chcete být upozorňováni emailem na nově vydané články? Nechcete přijít o novinky na našem webu? Přihlašte se k odběru zasláním vaší emailové adresy.
Odhlásit se lze kdykoliv dle pokynů v zasílaných zprávách.

Odesláním souhlasíte se Zpracováním osobních údajů.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR